<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<%
i = 48.66776677
j = 48.3333333
response.write(Round(i))
response.write("<br>")
response.write(Round(j))
%>


</body>
</html>