<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<%
dim i
for i=1 to 6
   response.write("<h" & i & ">Heading " & i & "</h" & i & ">")
next
%>


</body>
</html>