demo_ref_string_isdigit.py:
C:\Users\My Name>python demo_string_isdigit.py
True