Get your own Python server
['cherry', 'orange', 'kiwi']