Get your own Python server
['orange', 'kiwi', 'melon']