Get your own Python server
("apple", "kiwi", "cherry")