Get your own Python server
('cherry', 'orange', 'kiwi', 'melon', 'mango')