Get your own Python server
('orange', 'kiwi', 'melon')