Get your own Python server
['apple', 'banana', 'cherry', 'kiwi', 'orange']