Get your own Python server
['apple', 'blackcurrant', 'watermelon', 'orange', 'kiwi', 'mango']