Get your own Python server
['banana', 'cherry', 'kiwi', 'mango']