Get your own Python server
['apple', 'orange', 'cherry', 'kiwi', 'mango']