Get your own Python server
['APPLE', 'BANANA', 'CHERRY', 'KIWI', 'MANGO']