Get your own Python server
{'banana', 'cherry', 'apple', 'orange', 'kiwi'}