Get your own Python server
('cherry', 'orange', 'kiwi')