Get your own Python server
['banana', 'kiwi', 'mango', 'orange', 'pineapple']