Get your own Python server
['Kiwi', 'Orange', 'banana', 'cherry']