Get your own Python server
['pineapple', 'orange', 'mango', 'kiwi', 'banana']