Get your own Python server
['banana', 'cherry', 'Kiwi', 'Orange']