Get your own Python server
['cherry', 'Kiwi', 'Orange', 'banana']